HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Fri, 18 Jun 2021 20:21:35 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Vary: Accept-Encoding Cache-Control: private, must-revalidate pragma: no-cache expires: -1 Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Im5FUVJYVXRzWEJqd2Q4RWtreFpkTlE9PSIsInZhbHVlIjoiRnlRREh2bE5VSkYxWTJzMjlkRHJMVER3M0E2RnY3OXdqUFp1R3lYbXBqT2plT2dSZlBJWU1iNEQrbkduMFRMUys2bmp0V2dwcVwvN1I3OXQzemxPd1JseTJQYzR4d1cralJldVZhRzl6dTFJdVdxZFl0NkNkN1pFclpZaVZCb3BJIiwibWFjIjoiYmE5ZGU0OGM5YThiOGYzYTZjNDVlNWE4YjRlNjFiZjMwMWFmNzQ0YjBjMWJkOTBhNzdkMzY5YWQ3OTk2NGVkMiJ9; expires=Fri, 18-Jun-2021 22:21:35 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: web_sfy_group_2021_session=eyJpdiI6InJ3YVZiNlNHdHVNVWxhVXdud0Rnc2c9PSIsInZhbHVlIjoibmsxSjA0dFpmYlpHOVF1V1wvWndrQnlHMnkrNlB0SnRkQkxTZGNVWndWMjVWUTQ3M1JDWVwvVFByM1ZSSVRtZUU1eUhaYjlVWFJhbDdCTkM1NitnbXZXdlpkYUhSRlNWaVg3U2R4VmFrcXJvenFnYmg1OEhlK2lXUXBmeFowNWZXMCIsIm1hYyI6ImYxZWI3ZDI1MWVjNjlkNzUyYTgzODdjMDM5NDNhODFiN2Y3YWE3MDc4YjA2ZjAzODM2ZjExZWY1MmRjYWU3MmQifQ%3D%3D; expires=Fri, 18-Jun-2021 22:21:35 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly